Polityka prywatności serwisu Mapstic.com

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu „MAPSTIC, działającej pod adresem internetowym https://mapstic.com/pl/ (dalej: „Serwis”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem: https://mapstic.com/pl/terms-and-conditions/.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest MBRIDGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620984, REGON 36437128900000, NIP 5213734384, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) opłacony w całości (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej - pod adresem: kontakt@mapstic.com.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z Serwisu i wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej
 1. adres poczty elektronicznej
 2. hasło
 3. inne dane i treści zawarte na Koncie Usługobiorcy
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej.
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie odpłatnej Umowy o dostarczanie Usługi Pro
 1. imię i nazwisko
 2. nazwa firmy
 3. adres poczty elektronicznej
 4. numer telefonu
 5. adres prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)
 6. NIP
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Usługi Pro zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Usługi Pro (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Usługi Pro). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Pro.
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera adres poczty elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)orazart. 6 ust. 1 lit. f RODO(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera lub Treści cyfrowych).Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego
 1. imię i nazwisko
 2. adres poczty elektronicznej
W przypadku Przedsiębiorców:art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celuwykonania Umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia, w tym wypełnienie zobowiązania do zapewnienia świadczenia Usługi zgodnie z dotyczącą ją Umową i rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych przez Przedsiębiorcę) W przypadku Przedsiębiorców na prawach Konsumenta:art. 6 ust. 1 lit. c RODO(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:
 • udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;
 • realizacji uprawnień Usługobiorcy wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Usługi z dotyczącą ją Umową)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Usługobiorcy wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe:- w przypadku Przedsiębiorcy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy,- w przypadku Przedsiębiorców na prawach Konsumenta - przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Usługobiorcy – do czasu ich przedawnienia.
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Obsługa zapytań składanych przez Usługobiorców, użytkowników Serwisu (w tym zapytań składanych drogą mailową lub przez udostępnione formularze)
 1. imię
 2. adres poczty elektronicznej
 3. inne dane zawarte w wiadomości do Administratora
art. 6 ust. 1 lit. f RODO(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).
Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe  Podstawa prawna 
Przesyłanie powiadomień e-mail   adres poczty elektronicznej  art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Usługobiorców o podejmowanych czynnościach związanych z wykonywaniem Umów zawartych z Usługobiorcami) 
Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych z wykonywaniem Umów zawartych z Usługobiorcami (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej). 
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)
 1. imię i nazwisko/firma
 2. adres prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby
 3. NIP
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
 1. imię i nazwisko
 2. podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej; adres do korespondencji; numer telefonu)
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 1. imię i nazwisko/firma
 2. adres poczty elektronicznej
 3. adres zamieszkania/siedziby
 4. numer PESEL
 5. NIP
art. 6 ust. 1 lit. f RODO(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem.
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Analiza Twojej aktywności w Serwisie
 1. data i godzina odwiedzin
 2. numer IP urządzenia
 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia
 4. przybliżona lokalizacja
 5. rodzaj przeglądarki internetowej
 6. czas spędzony w Serwisie
 7. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu
art. 6 ust. 1 lit. f RODO(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Serwisie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Administrowanie Serwisem
 1. adres IP
 2. data i czas serwera
 3. informacje o przeglądarce internetowej
 4. informacje o systemie operacyjnym
Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).
art. 6 ust. 1 lit. f RODO(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Serwisu)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Serwisu w sposób prawidłowy).Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Serwisie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. firma hostingowa;
 2. dostawca domeny;
 3. dostawca usług poczty elektronicznej;
 4. dostawca usługi newslettera;
 5. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Serwisie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 6. firma świadcząca usługi księgowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są: 

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela, Japonii i Korei Południowej - decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich; 
 • w przypadku USA – decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA; 
 • w przypadku Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii - klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Serwisu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Serwisu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu korzystania z Serwisu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników Serwisu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Serwisu i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników;
  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu pojawiającym się w centralnej części strony internetowej Serwisu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie. Możliwość powrotu do ustawień plików cookies jest dostępna w dolnej części strony internetowej Serwisu po lewej stronie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:
 7. RODZAJ NARZĘDZIE DOSTAWCA FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH OKRES DZIAŁANIA
  Niezbędne pliki cookies(umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej, takich jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Bez niezbędnych plików cookie nie można prawidłowo korzystać ze strony internetowej) CookieScriptConsent CookieScript Ten plik cookie jest używany przez usługę Cookie-Script.com do zapamiętywania preferencji dotyczących zgody użytkownika na pliki cookie. Jest to konieczne, aby baner cookie Cookie-Script.com działał poprawnie 1 miesiąc lub do momentu jego usunięcia
  Niezbędne pliki cookies(umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej, takich jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Bez niezbędnych plików cookie nie można prawidłowo korzystać ze strony internetowej) csrftoken Administrator Ten plik cookie jest powiązany z platformą programistyczną Django dla języka Python. Ma na celu pomóc chronić witrynę przed określonym typem ataku oprogramowania na formularze internetowe 12 miesięcy 4 dni lub do momentu ich usunięcia
  Wydajnościowe pliki cookies(zbierają informację o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji konkretnego użytkownika) mtc_id Administrator Ten plik cookie jest używany do śledzenia zachowań użytkowników i interakcji w celu zwiększenia wydajności witryny i doświadczenia użytkownika sesja lub do momentu ich usunięcia
  Wydajnościowe pliki cookies(zbierają informację o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji konkretnego użytkownika) mautic_referer_id Administrator Ten plik cookie jest używany do śledzenia strony internetowej, z której odwiedzający przyszedł, umożliwiając stronie internetowej bardziej dokładnie zrozumieć zachowanie użytkownika i źródło ruchu. 30 minut lub do momentu ich usunięcia
  Wydajnościowe pliki cookies(zbierają informację o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji konkretnego użytkownika) _ga Google LLC Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co stanowi istotną aktualizację powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniony w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn 13 miesięcy lub do momentu ich usunięcia
  Wydajnościowe pliki cookies(zbierają informację o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji konkretnego użytkownika) _ga_PSG7CNZBE0 […] Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji. 13 miesięcy lub do momentu ich usunięcia
  Funkcjonalne pliki cookies(są używane do zapisywania ustawień użytkowników odwiedzających stronę internetową, np. języka, strefy czasowej, rozmieszczenia treści) mautic_device_id Administrator To ciasteczko służy do identyfikacji urządzenia i zachowania odwiedzającego. Śledzi interakcje i preferencje użytkowników na stronie, aby zwiększyć doświadczenie użytkowników i do celów śledzenia. 12 miesięcy lub do momentu ich usunięcia
 8. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Serwis. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 08.07.2024 r.