Regulamin serwisu Mapstic.com

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu „MAPSTIC” działającej pod adresem internetowym https://mapstic.com/pl/ (dalej: „Serwis”) oraz usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców na prawach Konsumentów, którzy posiadają wizytówki Google i stanowi narzędzie umożliwiające zarządzanie nimi wszystkimi z jednego miejsca. Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie może być stroną Umowy.
 3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 4. Dostawcą usług jest MBRIDGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620984, REGON 36437128900000, NIP 5213734384, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) opłacony w całości (dalej: „Usługodawca”).
 5. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@mapstic.com;
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa;
  3. telefonu pod numerem […].
 6. Dostępne w Serwisie informacje o usługach świadczonych przez Usługodawcę stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 2. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Serwisu, umożliwiający Usługobiorcy korzystanie z Usług; w ramach Konta Usługobiorca może przechowywać swoje dane oraz zarządzać danymi dotyczącymi posiadanych Wizytówek; Usunięcie Konta jest równoznaczne z usunięciem wszystkich danych, treści znajdujących się na nim lub z nim powiązanych;
 3. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Usługi z Umową (kryteria oceny zgodności Usługi z Umową ją dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 4. Okres rozliczeniowy - okres, na który Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Usługę Pro;
 5. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę;
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 8. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 9. Umowa / Umowa o dostarczanie Usługi – Umowa o dostarczanie Usługi podstawowej lub Umowa o dostarczanie Usługi Pro;
 10. Umowa o dostarczanie Usługi podstawowej - umowa o dostarczanie usługi cyfrowej, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Usługobiorcy Usługę podstawową;
 11. Umowa o dostarczanie Usługi Pro - umowa o dostarczanie usługi cyfrowej, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się odpłatnie dostarczać na rzecz Usługobiorcy Usługę Pro przez czas oznaczony;
 12. Usługa – usługa cyfrowa umożliwiająca zarządzanie wszystkimi Wizytówkami w jednym miejscu, w szczególności Usługobiorca może wykorzystać Usługę do dodawania profili Google, dodawania postów, planowania postów, generowania raportów, odpowiadania na opinie użytkowników. Wyróżnia się:
  1. nieodpłatną Usługę podstawową, obejmującą niektóre funkcjonalności Serwisu oraz
  2. odpłatną Usługę Pro, obejmującą wszystkie funkcjonalności Serwisu;
 13. Usługobiorca – Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł z Usługodawcą Umowę o dostarczanie Usługi podstawowej lub Umowę o dostarczanie Usługi Pro lub podjął działania zmierzające do ich zawarcia;
 14. Usługodawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 15. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 17. Wizytówka – posiadane przez Usługobiorcę wizytówka Google (bezpłatny profil przedsiębiorstwa Usługobiorcy w Google) za pomocą, której prezentuje swoją firmę i usługi w Mapach Google oraz wyszukiwarce Google.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, a co za tym idzie z Usługi, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. aktualna i poprawnie skonfigurowana wersja przeglądarek internetowych: Chrome na urządzeniach z systemem Android oraz urządzeniach desktopowych, Safari na urządzeniach mobilnych Apple, wskazany Chrome na urządzeniach desktopowych;
  4. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  5. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Usługobiorcy, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Ogólne zasady korzystania z usług

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jego usunięcia i wyznaczyć mu w tym celu termin nie krótszy niż 7 (siedem) dni.
 4. Za naruszenie Regulaminu uznaje się w szczególności:
  1. dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  2. korzystanie przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  3. podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych;
  4. dokonanie przez osobę fizyczną czynności w imieniu Usługobiorcy pomimo braku uprawnień do jego reprezentowania;
 5. Usługobiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 6. W przypadku, gdy czynności w Serwisie (w szczególności zawarcia Umowy) dokonuje osoba fizyczna działająca w imieniu Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną, dokonanie takiej czynności jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną dokonującą takiej czynności oświadczenia, że jest ona uprawniona do reprezentowania Usługobiorcy. Usługodawca jest uprawniony do żądania od takiej osoby fizycznej przedłożenia dowodu posiadania przez nią uprawnień do reprezentowania Usługobiorcy, w szczególności dokumentu pełnomocnictwa lub wyciągu z właściwego rejestru. W przypadku dokonania czynności w imieniu Usługobiorcy pomimo braku uprawnień do jego reprezentowania, osoba fizyczna dokonująca tej czynności ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu cywilnego.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad dotyczących wizytówek Google, w tym zasad korzystania z usług Google w tym zakresie, w szczególności zasad dotyczących treści zamieszczanych w wizytówkach Google. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia tych zasad przez Usługobiorcę.
 8. Wszelkie oświadczenia, wezwania, zawiadomienia i informacje, o których mowa w Regulaminie, mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 9. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie. 
 10. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że niektóre funkcjonalności Serwisu mogą być realizowane przy wsparciu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

§ 5.

Umowa o dostarczanie Usługi podstawowej

 1. Na podstawie Umowy o dostarczanie Usługi Podstawowej, Usługobiorca może nieodpłatnie korzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, które obejmują:
  1. zarządzanie do 10 Wizytówkami;
  2. publikacji miesięcznie do 10 wpisów w Wizytówkach.
 2. Korzystanie z tych funkcjonalności wymaga uprzedniej rejestracji Konta.
 3. W celu rejestracji Konta, Usługobiorca powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu, a następnie kliknąć w zakładkę „Rejestracja”;
  2. w wyświetlającym się formularzu wpisać adres poczty elektronicznej (stanowiący jednocześnie login) oraz stworzone przez siebie hasło;
  3. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  4. kliknąć opcję „Zarejestruj się”.
 4. Po kliknięciu opcji „Zarejestruj się”, pod adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę przesyłany jest link służący do weryfikacji i aktywacji Konta. Po kliknięciu w link, Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta.
 5. Uzyskanie dostępu do Konta jest równoznaczne z uzyskaniem dostępu do Usługi podstawowej.
 6. Z chwilą udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi podstawowej, pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta Umowa o dostarczanie Usługi podstawowej.
 7. Umowa o dostarczanie Usługi podstawowej zawierana jest na czas nieoznaczony.
 8. W przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi podstawowej w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Usługobiorca wzywa Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Usługi podstawowej. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 5 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie udzieli Usługobiorcy dostępu do Usługi podstawowej niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej.
 9. W przypadku Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej, Usługobiorca może w przypadku braku udzielenia dostępu do Usługi podstawowej od Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej odstąpić bez wzywania Usługodawcy do udzielenia dostępu do Usługi podstawowej, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Niezależnie od postanowień ust. 8-9 powyżej, Usługobiorca może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi podstawowej ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Odstąpienie przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej albo jej wypowiedzenie następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać:
  1. złożone poprzez usunięcie przez Usługobiorcę Konta w Serwisie albo
  2. wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 5 pkt 1 Regulaminu.
 12. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej lub jej wypowiedzenia w sposób określony w ust. 11 lit. b powyżej Usługodawca niezwłocznie wstrzymuje dostarczanie Usługi podstawowej i usuwa Konto wraz z przechowywanymi na nim treściami.
 13. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu i nieusunięcia tego naruszenia pomimo otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi podstawowej z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Usługi podstawowej, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Usługobiorcę

§ 6.

Umowa o dostarczanie Usługi pro

 1. Na podstawie Umowy o dostarczanie Usługi Pro, Usługobiorca może odpłatnie korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu, które polegają w szczególności na:
  1. zarządzeniu nieograniczoną liczbą Wizytówek,
  2. nieograniczonej publikacji wpisów w Wizytówkach,
  3. planowaniu w czasie publikacji wpisów,
  4. generowaniu raportów firmy w Google;

Szczegółowy opis funkcjonalności Serwisu znajduje się w opisie Usługi Pro.

 1. Zawarcie Umowy o dostarczenie Usługi Pro nie jest dostępne bezpośrednio przez stronę internetową Serwisu. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Pro, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej Serwisu. Szczegóły Umowy o dostarczenie Usługi Pro, w tym cena, są indywidualnie ustalane z Usługodawcą.
 2. Usługobiorca będący Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta poprzez złożenie zamówienia na Usługę Pro, oświadcza, że wyraża zgodę, aby świadczenie Usługi Pro mogło rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Pro. Oświadcza ponadto, że został poinformowany, że po pełnym wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjmuje tą informację do wiadomości.
 3. Z chwilą dokonania płatności za Usługę Pro, pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta Umowa o dostarczanie Usługi Pro. Umowa o dostarczanie Usługi Pro zostaje zawarta na czas uzgodniony przez strony Umowy.
 4. Dostęp do Usługi Pro zostaje przyznany niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Pro, na warunkach uzgodnionych przez strony Umowy, pod warunkiem posiadania przez Usługobiorcę Konta. W przypadku, gdy Usługobiorca nie posiada Konta w Serwisie (ponieważ nie korzystał wcześniej z Usługi podstawowej), dostęp do Usługi Pro zostanie przyznany niezwłocznie po rejestracji Konta, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu. Rejestracja Konta, w tym akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie w Serwisie odpowiednich checkboxów, jest warunkiem uzyskania dostępu do Usługi Pro.
 5. W przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Pro w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Usługobiorca wzywa Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Usługi Pro. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 5 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie udzieli Usługobiorcy dostępu do Usługi Pro niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Pro.
 6. W przypadku Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, niezależnie od postanowień ust. 6 powyżej, Usługobiorca może w przypadku braku udzielenia dostępu do Usługi Pro od Umowy o dostarczanie Usługi Pro odstąpić bez wzywania Usługodawcy do udzielenia dostępu do Usługi Pro, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Odstąpienie przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Pro następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Pro, za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 5 pkt 1 Regulaminu.
 8. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Pro na podstawie ust. 7-8 powyżej, Usługodawca niezwłocznie wstrzymuje dostarczanie Usługi Pro i blokuje dostęp do jej funkcjonalności, oraz zwraca Usługobiorcy otrzymane wynagrodzenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Pro.
 9. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu i nieusunięcia tego naruszenia pomimo otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Pro z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym:
  1. jeżeli Usługa Pro była dostarczana Usługobiorcy, który wcześniej nie korzystał z Usługi podstawowej – Usługodawca trwale usuwa Konto;
  2. jeżeli Usługa Pro stanowiła rozszerzenie Usługi podstawowej – Usługobiorca traci dostęp do funkcjonalności Pro.

W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Usługi Pro, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Usługobiorcę.

 1. W przypadku wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy o dostarczanie Usługi Pro Usługobiorcy będącemu Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Usługodawca zwraca mu część wynagrodzenia proporcjonalną do ilości niewykorzystanego przez Usługobiorcę czasu korzystania z Usługi Pro. Zwrot dokonywany jest w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Pro przez Usługodawcę.
 2. Do Umowy o dostarczanie Usługi Pro zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, o ile z postanowień Umowy nie wynika inaczej.

§ 7.

Prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi, Usługobiorca wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Usługobiorcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Usługobiorcy otrzymanie Oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia nie przysługuje Usługobiorcy w stosunku do Umowy o dostarczanie Usługi Pro, która została w pełni wykonana przez Usługodawcę (na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta).
 7. W przypadku wykonania przez Usługobiorcę prawa odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi Pro, która nie została w pełni wykonana, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie za świadczenia spełnione na rzecz Usługobiorcy do chwili odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi Pro przez Usługobiorcę. Kwotę wynagrodzenia należnego Usługodawcy oblicza się proporcjonalnie do okresu korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Pro, z uwzględnieniem wynagrodzenia przewidzianego w Umowie o dostarczanie Usługi Pro.
 8. W przypadku wykonania przez Usługobiorcę prawa odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi Pro, która nie została w pełni wykonana, Usługodawca zwraca Usługobiorcy zapłacone przez niego wynagrodzenie pomniejszone o wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 7 powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia.

§ 8.

/p>

Reklamacje dotyczące Usług (Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Dostarczana Usługobiorcy przez Usługodawcę Usługa musi być zgodna z Umową przez cały okres dostarczania Usługi.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność ujawnioną w okresie dostarczania Usługi.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Usługobiorca może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową.
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 5 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową.
 7. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udziela Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową;
  2. odmawia doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca na własny koszt doprowadza Usługę do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając charakter Usługi oraz cel, w jakim jest ona wykorzystywana. Planowany termin doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową Usługodawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 11. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, w przypadku ujawnienia Niezgodności, Usługobiorca może złożyć Usługodawcy oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Usługodawca nie doprowadził Usługi do zgodności z Umową zgodnie z ust. 10 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Usługi bez uprzedniego żądania od Usługodawcy doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.
 12. Usługobiorca nie może złożyć Usługodawcy oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, jeżeli reklamacja dotyczy Usługi podstawowej.
 13. Oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 5 pkt 1 Regulaminu.
 14. Oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę rozpoczęcia dostarczania Usługi;
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 10 powyżej;
  6. oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia (wraz ze wskazaniem obniżonego wynagrodzenia) albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 15. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługa była niezgodna z Umową nawet jeżeli Usługobiorca korzystał z Usługi przed odstąpieniem od Umowy.
 16. Obniżone wynagrodzenie musi pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z Umowy, w jakiej wartość Usługi niezgodnej z Umową pozostaje do wartości Usługi zgodnej z Umową.
 17. Usługodawca zwraca Usługobiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia od Umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia albo odstąpieniu od Umowy.
 18. Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 19. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy, Usługodawca uniemożliwia Usługobiorcy dostęp do Usługi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 20. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy, Usługobiorca jest zobowiązany do zaprzestania korzystania Usługi.

§ 9.

Reklamacje dotyczące Usług (Przedsiębiorcy)

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Usługobiorców będącymi Przedsiębiorcami.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w przypadku, gdy Usługodawca świadczy Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem lub Umową.
 3. Usługobiorca składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 5 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy: 
 4. firmę/imię i nazwisko Usługobiorcy; 
 5. adres poczty elektronicznej; 
 6. opis dostrzeżonych nieprawidłowości; 
 7. żądanie reklamacji.  
 8. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 (czternaście) dni od jej otrzymania przez Usługodawcę w prawidłowej i kompletnej formie otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji. 
 9. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela za pomocą poczty elektronicznej. 
 10. Odpowiedź na reklamację jest ostateczna.  

§ 10.

Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Aplikacji, w szczególności:
  1. nazwa Aplikacji;
  2. logo Aplikacji;
  3. zdjęcia i opisy;
  4. zasady działania Aplikacji, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 11.

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca świadczy Usługi z należytą starannością.
 2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców odpowiedzialności za skutki:
  1. wykorzystywania przez Usługobiorcę usług dostępnych w ramach Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, prawami osób trzecich lub przepisami prawa;
  2. wprowadzenia przez Usługobiorcę danych lub treści naruszających dobre obyczaje, przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady prowadzenia wizytówek Google (profili firmy);
  3. przetwarzania przez Usługobiorcę danych osobowych zawartych w treściach publikowanych w wizytówkach Google Usługobiorcy;
  4. za treść wiadomości redagowanych i wysyłanych przez Usługobiorcę przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu;
  5. podania przez Usługobiorcę nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych;
  6. wykorzystania danych autoryzujących dostęp do Konta przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek ich niedostatecznego zabezpieczenia przez Usługobiorcę przed dostępem takich osób.
 3. Usługodawca w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z: 
 4. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym również na skutek wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich wobec Usługodawcy; 
 5. przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy;
 6. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową lub zasadami współżycia społecznego; 
 7. przerw w dostępności Usług powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z prowadzenia przez Usługodawcę prac serwisowych. 
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy nie będącego Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w każdym przypadku ograniczona jest (w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa) do kwoty nieprzekraczającej łącznej kwoty wynagrodzenia Usługodawcy zapłaconego przez Usługobiorcę za Usługę Pro za ostatni okres rozliczeniowy.

§ 12.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://mapstic.com/pl/privacy-policy/.

§ 13.

Zmiana Usługi

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Usługi w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Usługi do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Usługobiorców do korzystania z Usługi;
  2. podjęcia przez Usługodawcę decyzji o usprawnieniu Usługi poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi do aktualnego stanu prawnego.
 2. Zmiana Usługi nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 3. Usługodawca informuje Usługobiorców o dokonanej zmianie Usługi poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może zostać przesłana Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli zmiana Usługi będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp do Usługi Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Usługobiorcę o:
  1. właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  2. prawie Usługobiorcy do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dni od dokonania zmiany.
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Usługodawca przesyła Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
 6. Wypowiedzenie przez Usługobiorcę Umowy o dostarczanie Usługi na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 5 pkt 1 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy wypowiedzenie dotyczy Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej, Usługodawca usuwa Konto Usługobiorcy.
 8. W przypadku gdy wypowiedzenie dotyczy Umowy o dostarczanie Usługi Pro, Usługodawca:
  1. trwale usuwa Konto Usługobiorcy - jeżeli Usługa Pro była dostarczana Usługobiorcy, który wcześniej nie korzystał z Usługi podstawowej;
  2. wstrzymuje dostarczanie Usługi Pro i blokuje dostęp do jej funkcjonalności - jeżeli Usługa Pro stanowiła rozszerzenie Usługi podstawowej.

oraz zwraca Usługobiorcy część wynagrodzenia proporcjonalną do ilości niewykorzystanego przez Usługobiorcę czasu korzystania z Usługi Pro. Zwrot dokonywany jest w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej.

§ 14.

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu. Niezależnie, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Usługobiorcom pocztą elektroniczną.
 3. Usługobiorca, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 4. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 5 pkt 1 Regulaminu.
 5. W przypadku gdy wypowiedzenie dotyczy Umowy o dostarczanie Usługi podstawowej, Usługodawca usuwa Konto Usługobiorcy.
 6. W przypadku gdy wypowiedzenie dotyczy Umowy o dostarczanie Usługi Pro, Usługodawca:
  1. trwale usuwa Konto Usługobiorcy - jeżeli Usługa Pro była dostarczana Usługobiorcy, który wcześniej nie korzystał z Usługi podstawowej;
  2. wstrzymuje dostarczanie Usługi Pro i blokuje dostęp do jej funkcjonalności - jeżeli Usługa Pro stanowiła rozszerzenie Usługi podstawowej.

oraz zwraca Usługobiorcy część wynagrodzenia proporcjonalną do ilości niewykorzystanego przez Usługobiorcę czasu korzystania z Usługi Pro. Zwrot dokonywany jest w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

§ 15.

Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Serwisu obowiązuje od dnia 08.07.2024 r.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory na gruncie Regulaminu będą rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia - przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy. Powyższe postanowienie nie dotyczy Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.